พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบปลัดอําเภอ 2555 พร้อมสรุปกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับเต็มและสรุปมาตราที่สำคัญ และแนวข้อสอบเก่า ปี 2548 และ 2551 และที่คาดว่าจะออกข้อสอบปลัดอำเภอ 2555 นี้