งานบัตรประจำตัวประชาชน

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบปลัดอําเภอ 2555 พร้อมสรุปกฎหมาย พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554) ฉบับเต็มและสรุปมาตราที่สำคัญ และแนวข้อสอบเก่า ปี 2548 และ 2551 และที่คาดว่าจะออกข้อสอบปลัดอำเภอ 2555 นี้